انواع داده ها در SQL

انواع داده ها در SQL

انواع داده ها در SQL: در پایگاه داده ها، هر ستون، متغیر و موضوعی دارای یک نوع داده است. هنگام ایجاد جداول می توانید از این نوع داده ها استفاده کنید. شما می توانید نوع ستون جدول را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.

SQL  پنج دسته از داده ها را برای استفاده شما ارایه می دهد که در زیر لیست شده است(انواع داده ها در SQL):

  • داده های عددی دقیق

نوع داده

از

تا

bigint

-9,223,372,036,854,775,808

9,223,372,036,854,775,807

int

-2,147,483,648

2,147,483,647

smallint

-32,768

32,767

tinyint

0

255

bit

0

1

decimal

-10^38 +1

10^38 -1

numeric

-10^38 +1

10^38 -1

money

-922,337,203,685,477.5808

+922,337,203,685,477.5807

smallmoney

-214,748.3648

+214,748.3647

  • اعداد تقریبی

نوع داده

از

تا

float

-1.79E + 308

1.79E + 308

real

-3.40E + 38

3.40E + 38

  • تاریخ و زمان

نوع داده

از

تا

datetime

Jan 1, 1753

Dec 31, 9999

smalldatetime

Jan 1, 1900

Jun 6, 2079

date

Stores a date like June 30, 1991

time

Stores a time of day like 12:30 P.M.

  • کاراکتر یا رشته حروف

توضیحات

nchar

حداکثر طول 4000 کاراکتر( طول ثابت )

nvarchar

حداکثر طول 4000 کاراکتر) طول رشته متغیر )

ntext

حداکثر طول 1.073،741،823

  • اعداد بر مینای 2

توضیحات

binary

حداکثر طول 8000 بایت( طول ثابت )

varbinary

حداکثر طول 8000 بایت) طول متغیر )

image

حداکثر طول 647/483/147/2 بایت

به طور خلاصه انواع داده ها در SQL را مرور کردیم.

دوره آموزشی( برنامه نویسی )

دسترسی به این امکان وجود ندارد.