توابع آماری اکسل

توابع آماری اکسل

 

توابع آماری اکسل

 

MEDIAN: این تابع آماری مقدار میانه یک سری از اعداد را مشخص می کند، لازم به ذکر است که منظور از میانه اعداد، مقداری است که نیمی از اعداد از آن بزرگتر و نیمی دیگر از آن کوچکتر می باشند.

=MEDIAN( محدوده ای از اعداد )

کاربرد میانه: برای محاسبه میانگین حقوق دریافتی یک شرکت نمی توانیم از تابع میانگین ساده استفاده کنیم چون نتیجه آن دید آماری درستی ندارد. فرض کنید در یک شرکت تنها سه نفر حقوقی معادل 15 میلیون تومان می گیرند و محدوده حقوق بیست نفر دیگر نهایتا پنج میلیون است که در اینجا نتیجه حاصل از تابع میانه و تابع میانه را مقایسه می کنیم:

=AVERAGE( محدوده مربوط به حقوق 23 کارمند)—-> حدود 6/5 میلیون

=MEDIAN(  محدوده مربوط به حقوق 23 کارمند)  —-> مثلا 4/8 میلیون

توجه: یعنی نیمی از کارکنان بیش از 4/8 و نیمی دیگر کمتر از آن حقوق می گیرند.

 

MODE( از توابع آماری اکسل ): عددی را که بیشترین تکرار را در محدوده دارد بر می گرداند:

=MODE( محدوده ای از اعداد )

توجه1: اگر هیچ عدد تکراری نداریم یا همه سلول ها متن باشند با پیام (N/A) مواجه می شویم.

توجه2: اگر در سلول ها متن و عدد بصورت مختلط وارد شده باشند این تابع متن ها را در نظر نمی گیرد و در صورت پیدا کردن عدد تکراری، آن را به عنوان نتیجه مشخص می کند.

توجه3: اگر در سلول ها چند عدد، تکرار مساوی داشته باشند، با اولویت از بالا به پایین و از ستون A به بعد، اولین پر تکرار نتیجه تابع می باشد.

LARGE: از بین بزرگترین اعداد، یک رتبه را بر می گرداند. مثلا دومین عدد بزرگ.

=LARGE(محدوده ای از اعداد  ;رتبه در بین اعداد بزرگتر  )

 

SMALL: در بین کوچکترین اعداد، عدد رتبه ای که اعلام کنید را بر می گرداند:

=SMALL(محدوده ای از اعداد  ;رتبه در بین اعداد کوچکتر )

 

مقایسه نتیجه دو تابع فوق و توابع بیشترین و کمترین

MAX(A1:A10)=LARGE(A1:A10 ; 1)

MIN(A1:A10)=SMALL(A1:A10 ; 1)

درباره این مقاله: 

این مطلب( توابع آماری اکسل ) گوشه ای از مطالب دوره آموزشی اکسل می باشد که در آموزشگاه اندیشه مانی برگزار می شود، این آموزشگاه دارای دوره های کامپیوتر، بورس و برنامه نویسی می باشد که در غرب تهران و نزدیک به محله های صادقیه، آریاشهر، ستارخان و مرزداران واقع شده است.

دسترسی به این امکان وجود ندارد.