آرایه ها در سی شارپ

آرایه‌ها در سی شارپ

 

 

آرایه ها در سی شارپ

یک آرایه، مجموعه ای  پی در پی با اندازه ثابت از عناصر همنوع را ذخیره می کند. آرایه برای ذخیره مجموعه ای از داده ها استفاده می شود.

به جای اعلام متغیرهای منفرد، مانند number2 ،number1، … و number99، شما یک متغیر آرایه را مانند اعداد اعلام می کنید و از اعداد [0]، [1] و … ،  [99]  برای نمایش استفاده می کنید. متغیرهای منفرد یک عنصر خاص در یک آرایه توسط فهرست قابل دسترسی است.

همه آرایه ها از مکان های حافظه مجاور تشکیل شده اند. کمترین آدرس مربوط به اولین عنصر و بالاترین آدرس به آخرین عنصر است.

ایجاد آرایه ها

برای ایجاد یک آرایه در #C می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

;[ ]datatype arrayName

اختصاص مقادیر به یک آرایه

با استفاده از شماره شاخص می توانید مقادیر را به عناصر آرایه جداگانه اختصاص دهید، مانند:

;test[0] = 4500.0

می توانید مقادیر را در زمان ایجاد به آرایه اختصاص دهید:

double[] test= { 2340.0, 4523.69, 3421.0};

می توانید یک متغیر آرایه را در متغیر آرایه هدف دیگری کپی کنید. در چنین شرایطی ، هر دو هدف و منبع به یک مکان حافظه اشاره می کنند:

int [] number ={ 99, 98, 92, 97, 95};

 int[] score = number;

برای ایجاد آرایه ای از اعداد مشخص می توان از یک حلقه استفاده کرد:

 

for ( int i = 0; i < 10; i++ )

  {

    number[i] = i + 100;

   }

 

 

دسترسی به این امکان وجود ندارد.